Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

tin tổng hợp

Nghiệm thu cấp Thành phố đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm “Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030”
Ngày đăng 13/11/2019 | 10:24  | Lượt xem: 88

Ngày 11/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội “Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030”

Đỗ Minh

 

 

Ngày 11/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội “Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030”, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì thực hiện, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở làm Chủ nhiệm đề tài.

Đề tài thuộc Chương trình 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, tác động mạnh mẽ của cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0, nhiều vấn đề lý luận về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố theo hướng hiệu quả, bền vững, gia tăng sức cạnh tranh được đặt ra cấp thiết. Tương lai phát triển bền vững kinh tế - xã hội Thủ đô sẽ ra sao trước ảnh hưởng của toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0, biến đổi khí hậu ? Trong bối cảnh đó, quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội đối với Thủ đô nên như thế nào ? Đó là những vấn đề phải được nghiên cứu làm rõ cả trên phương diễn lý luận và thực tiễn.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  định kỳ 5 năm của Thành phố Hà Nội là một nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương đường lối phát triển của Thủ đô trong giai đoạn 5 năm và tầm nhìn xa hơn. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu là gì ? Giải pháp, kế hoạch ra sao ? Những vấn đề đó cần được nghiên cứu thỏa đáng làm căn cứ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Đây là nhiệm vụ vừa đòi hỏi nghiên cứu sâu về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô vừa tổng hợp các lĩnh vực xã hội thuộc các đề tài khác thuộc Chương trình 20. từ đó, đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và xây dựng Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Từ những lý do trên, đề tài “Đánh giá kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030” được thực hiện nhằm mục tiêu:

- Xác định các vấn đề cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô.

- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI (2015 - 2020).

- Đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

- Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030.

Đề tài đã tổng quan những nội dung cơ sở lý luận cho phân tích và xây dựng các định hướng phát triển chính của Thành phố Hà Nội, đó là: xây dựng mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp địa phương, tái cơ cấu kinh tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển văn hóa đã dạng, có bản sắc, độc đáo.

Trên cơ sở tổng hợp phân tích các số liệu và thông tin, đề tài đánh giá và dự kiến thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội (2015 – 2020). Ngoài ra, đề có cái nhìn đầy đủ hơn về bức tranh  phát triển của Thủ đô, đề tài cũng đã tổng quan kết quả thực hiện của 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá đã được xác định thông qua việc khái quát hóa những mặt đạt được và chưa đạt được theo từng nội dung cụ thể.

Trong giai đoạn sắp tới (2021 - 2025) và dài hơn tới 2030 và 2045, bối cảnh trong nước và quốc tế dự kiến tiếp tục có nhiều biến động, tiểm ẩn nhiều cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đề tài đã phân tích và xây dựng 3 kịch bản , kết hợp những xu hướng tiềm năng và những lựa chọn chính sách, diễn biến có thể xảy ra trong tương lai. Theo đó, tại kịch bản cơ sở, Hà Nội sẽ tăng trưởng với tốc độ bình quân 8,0 – 8,5%/năm trong giai đoạn 2021 – 2025, đạt GRDP bình quân đầu người khoảng 219 triệu đồng/người vào năm 2025.

Đề tài cũng đề ra 5 quan điểm phát triển cùng 5 khâu đột phá được xác định liên quan đến các lĩnh vực: cải cách hành chính, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ và văn hóa. Các mục tiêu pháp triển của Hà Nội cũng được cụ thể hóa thành 17 chỉ tiêu định lượng cho từng lĩnh vực, nội dung phát triển.

Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố đánh giá: Đề tài cung cấp khối lượng kiến thức và thông tin tổng hợp, toàn diện, đầy đủ về phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô gắn với yêu cầu mới. Kết quả của đề tài là tài liệu giúp cho các nhà hoạch định chính sách trong việc soạn thảo và ban hành các chính sách phục vụ cho phát triển Thành phố Hà Nội. Đề tài cũng sẽ giúp cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã nhìn nhận và đánh giá lại các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phù hợp với yêu cầu mới.

Các luận cứ khoa học đề tài cung cấp, các phân tích, khuyến nghị của đề tài sẽ là cơ sở để Thành phố tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Thủ đô giải đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

Sau khi xem xét góp ý và yêu cầu chỉnh sửa một số nội dung, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc và đồng ý nghiệm thu cấp Thành phố.
thống kê truy cập

Đang online: 7
Lượt truy cập trong tuần: 1765
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 38524
Tổng số lượt truy cập: 1120877