Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

chức năng nhiệm vụ

Địa chỉ: Khu Liên cơ Võ Chí Công - 258 Võ Chí Công - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại : 0243.3553185 - Fax: 0243.3827594 
Website: dost.hanoi.gov.vn 

 

Sở  Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở quản lý theo quy định của pháp luật. 

(kèm quyết định)

Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 của UBND thành phố Hà Nội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội