Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

quản lý khoa học

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố bổ sung thực hiện năm 2024
Ngày đăng 15/05/2024 | 09:13  | Lượt xem: 539

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố bổ sung thực hiện năm 2024

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Quyết định số 2517/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục bổ sung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đăng tải chi tiết danh mục bổ sung các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2024 để các tổ chức và cá nhân có năng lực, có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, văn bản pháp quy và các thông tin khác có liên quan đề nghị liên hệ trực tiếp:

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Khu liên cơ quan Thành phố, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Email: vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn

Điện thoại: (024) 33553184 - Phòng Quản lý khoa học.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 13/6/2024, các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 13/6/2024.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 của UBND Thành phố;

- Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND Thành phố;

- Thông báo số 1022/TB-SKHCN ngày 14/5/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội;

- Biểu mẫu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.