Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

tiêu chuẩn đo lường và chất lượng

Quy định về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày đăng 21/03/2024 | 14:28  | Lượt xem: 27

Quy định về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Trần Thị Minh Hằng, Chi cục TĐC Hà Nội

 

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN quy định về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN bao gồm 15 Điều,  08 biểu mẫu (tăng 03 Điều và giảm 04 biểu mẫu so với Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN).

Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN có một số điểm mới sau đây:

1. Về phạm vi điều chỉnh

Tại Điều 1 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN đã sửa đổi Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành “Cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, bổ sung đối tượng áp dụng là “Các tổ chức đánh giá sự phù hợp”.

2. Về đối tượng kiểm tra

Điều 2 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN bổ sung thêm đối tượng kiểm tra là sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại điểm p khoản 2 Điều 32 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.

3. Về giải thích từ ngữ

Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN đã bổ sung mới quy định về giải thích từ ngữ, cụ thể:

1. Sản xuất là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, pha chế, san chia, sang chiết, nạp, đóng gói và hoạt động khác làm ra sản phẩm, hàng hóa.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ là tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 của Thông tư này.”.

4. Về căn cứ kiểm tra

Tại Điều 4 Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ dựa trên 06 căn cứ cụ thể sau:

1. Thông tin, cảnh báo về hàng hóa xuất khẩu không phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 32 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Thông tin phản ánh dưới mọi hình thức của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước về dấu hiệu vi phạm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hóa.

3. Kết quả khảo sát hoặc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa có nhãn hàng hóa không đúng quy định hoặc có dấu hiệu chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

4. Theo yêu cầu quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

5. Quyết định hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần hiệu lực Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của các tổ chức đánh giá sự phù hợp; các kết quả đánh giá không phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp.

6. Theo kế hoạch kiểm tra hằng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”.

 5. Hình thức kiểm tra

Điều 5 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN đã bổ sung mới hình thức kiểm tra cụ thể như sau:

1. Kiểm tra theo kế hoạch

a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra:

Hăng năm, cơ quan kiểm tra căn cứ yêu cầu quản lý, diễn biến tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đánh giá tình hình tuân thủ quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; kết quả kiểm tra kỳ trước; tình hình kinh phí và chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên để xây dựng kế hoạch kiểm tra theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Căn cứ kế hoạch kiểm tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chậm nhất trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, kế hoạch kiểm tra của năm kể tiếp phải được ban hành.

b) Trước khi tiến hành kiểm tra theo kế hoạch, cơ quan kiểm tra thông báo trước cho tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm, hàng hóa (cơ sở được kiểm tra) ít nhất 03 ngày làm việc.

c) Đối với những cơ sở được kiểm tra trong kế hoạch đã được phê duyệt, căn cứ tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý, trường hợp cơ quan kiểm tra không kiểm tra tại cơ sở được kiểm tra thì gửi công văn đến cơ sở được kiểm tra yêu cầu cầu báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa do cơ sở đang sản xuất. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa thông qua các báo cáo của cơ sở được kiểm tra thì cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Kiểm tra đột xuất

Cơ quan kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiến hành kiểm tra đột xuất trong sản xuất khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này.”.

6. Về nội dung kiểm tra

Tại Điều 6 Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN đã bổ sung thêm các nội dung kiểm tra như về mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc,... nhằm phù hợp với quy định mới ban hành.

 7. Trách nhiệm của Cơ quan thực hiện chức năng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở Trung ương và địa phương

Thông tư đã quy định rõ trách nhiệm của cơ quan kiểm tra ở Trung ương và địa phương (Điều 10, Điều 11) và bổ sung thêm trách nhiệm của tổ chức đánh giá sự phù hợp (Điều 12).

Theo đó, cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc tỉnh, thành phố kiểm tra các sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trên địa bàn theo quy định tại Điều 2 của Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN, trừ các sản phẩm là xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học; dầu nhờn động cơ đốt trong; khí (khí dầu mỏ hóa lỏng - LPG, khí thiên nhiên hóa lỏng - LNG, khí thiên nhiên nén - CNG).

8. Về các biểu mẫu

Phụ lục các biểu mẫu sử dụng trong quá trình kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 24/2023/TT-BKHCN đã sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các văn bản pháp luật khác. Cụ thể:

1. Mẫu 1. QĐKT: Quyết định về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất

2. Mẫu 2. BBKT: Biên bản kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất

3. Mẫu 3. BBLM: Biên bản lấy mẫu

4. Mẫu 4. TNPM: Tem niêm phong mẫu

5. Mẫu 5. TBKQTN: Thông báo kết quả thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa

6. Mẫu 6. TNPSP: Tem niêm phong lô sản phẩm, hàng hóa

7. Mẫu 7. TBKPSC: Thông báo thực hiện các biện pháp khắc phục, sửa chữa đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra thị trường

8. Mẫu 8. BBMHM: Biên bản mã hóa mẫu.”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2024. Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành./.

 
thống kê truy cập

Đang online: 107
Lượt truy cập trong tuần: 2710
Lượt truy cập trong tháng: 7274
Lượt truy cập trong năm: 34445
Tổng số lượt truy cập: 1116798