tìm kiếm

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 104
  • Tổng lượng truy cập: 43.349.808

quá trình phát triển

Quá trình phát triển

Ngày đăng: 29/06/2009 | Lượt xem: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

 


Đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường của Hà Nội, UBND Thành phố đã thành lập các tổ chức nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ và môi trường, trực thuộc UBND Thành phố, phù hợp với từng thời kỳ cụ thể

Tháng 3/1962, Thành uỷ có Nghị quyết thành lập Ban Kỹ thuật Thành uỷ và ngày  5/4/1962, Thành uỷ Hà Nội có Nghị quyết số  505/NQ-ĐBHN cử đồng chí Vũ Đại, Uỷ viên thường vụ, Phó chủ tịch UBHC Thành phố làm Trưởng ban.

Đồng chí Nguyễn Hiếu làm uỷ viên thường trực.

Trên cơ sở Nghị quyết của Thành uỷ, năm 1963, UBHC Thành phố đã thành lập Ban Khoa học kỹ thuật Hà Nội và cử ông Vũ Đại, UVTV Thành uỷ, Phó chủ tịch UBHC Thành phố làm trưởng Ban

Ngày 14/11/1963, UBHC thành phố Hà Nội có Quyết định số 4322/QĐ/TCDC cử các ông Võ Thái Hoà, Phó giám đốc Sở Công nghiệp và ông Dương Văn Thiều, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp làm Phó trưởng Ban thường trực.

Năm 1970 do chiến tranh, hoạt động của Ban Khoa học Kỹ thuật gặp khó khăn. Theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBHC Thành phố đã giải thể Ban Khoa học Kỹ thuật Thành phố.

Sau khi đất nước thống nhất, trước đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác khoa học và kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, ngày 17/4/1978 UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1394/QĐ-TC thành lập Ban Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) Thành phố. Kể từ đó đến nay, hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường Thủ đô đã qua 25 năm xây dựng và trưởng thành.

Chức năng, nhiệm vụ chính của Ban KHKT Thành phố: Tham mưu và giúp UBND Thành phố thống nhất quản lý mọi mặt công tác khoa học kỹ thuật của địa phương theo đúng đường lối, chính sách, chế độ, thể lệ về khoa học kỹ thuật của Đảng và Nhà nước, nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống ở địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học kỹ thuật cuả địa phương; kiện toàn các tổ chức quản lý khoa học kỹ thuật các ngành, các cấp cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật của địa phương.

Cơ cấu tổ chức gồm:

-  Văn phòng

-  Phòng Đo lường

- Phòng Tiêu chuẩn, Kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá
-  Phòng Tổng hợp và Kế hoạch

-  Phòng Thông tin sáng kiến

Ông Vũ Anh Tuấn, uỷ viên thường vụ Thành uỷ được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Trưởng Ban KHKT Thành phố.

KS  Dương Văn Thiều, ông Trần Ngật và PTS Nguyễn Mạnh Khuê được cử làm Phó trưởng Ban KHKT Thành phố.

Năm 1982, theo đề nghị của UBND Thành phố, PTS. Nguyễn Mạnh Khuê, uỷ viên UBND Thành phố được Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước bổ nhiệm làm Trưởng Ban KHKT Thành phố thay ông Vũ Anh Tuấn.

Thực hiện Nghị quyết số 51/HĐBT, ngày 27/5/1983 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) và hướng dẫn của Uỷ ban KHKT Nhà nước, ngày 26/8/1983,

UBND Thành phố ban hành Quyết định số  2928/QĐ/TC-UB đổi tên Ban Khoa học kỹ thuật Thành phố thành Uỷ Ban Khoa học và Kỹ thuật Thành phố.

Chức năng, nhiệm vụ chính: Giữ nguyên các chức năng, nhiệm vụ của Ban Khoa học và Kỹ thuật Thành phố.

Cơ cấu tổ chức gồm:

-  Văn phòng

-  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

-  Phòng Tổng hợp và Kế hoạch

-  Phòng Thông tin sáng kiến

-  Trung tâm Điều tra cơ bản

-  Trung tâm Thực nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật Hà nội, sau đổi tên thành Trung tâm Thực nghiệm và chuyển giao công nghệ.

PTS. Nguyễn Mạnh Khuê được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Uỷ ban KHKT Thành phố.

Cố KS. Lê Thiên Kha, PTS. Nguyễn Đức Khiển, PTS. Vũ Hoan được giao nhiệm vụ Phó chủ nhiệm Uỷ ban KHKT Thành phố.

Năm 1991, PTS Nguyễn Đức Khiển được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Uỷ ban KHKT Thành phố thay PTS. Nguyễn Mạnh Khuê, uỷ viên thường vụ Thành uỷ, chuyển sang chuyên trách công tác Đảng tại Thành uỷ Hà Nội.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường, ngày 25/5/1987, UBND Thành phố ra quyết định số 2210/QĐ-UB thành lập Uỷ ban Môi trường (UBMT) Thủ đô.

Chức năng, nhiệm vụ chính: Là cơ quan nghiên cứu và quản lý nhà nước về môi trường; đầu mối tập hợp các ngành, các cơ quan, các tổ chức đoàn thể, các nhà khoa học và quản lý tham gia, phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chương trình, kế hoạch và biện pháp bảo vệ môi trường ở thủ đô Hà Nội.PTS. Trương Tùng, và PTS. Lê Sinh Tặng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  lần

lượt kiêm nhiệm vụ Chủ nhiệm UBMT Thủ đô các giai đoạn 1987 – 1990 và 1990 – 1994.

KS. Bùi Tâm Trung được giao nhiệm vụ Phó chủ nhiệm thường trực.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 5/5/1994 UBND Thành phố ban hành Quyết định số  764/QĐ-UB, hợp nhất UBMT Thủ đô và Uỷ ban KHKT Hà nội để thành lập Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) Hà Nội.

Chức năng: Là cơ quan tham mưu và chuyên môn của UBND Thành phố, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực KHCN&MT trên địa bàn Thành phố Hà nội.

Nhiệm vụ chính:

1/ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tổng hợp trình UBND Thành phố quyết định. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đối với các chương trình, dự án do ngân sách Nhà nước và Thành phố cấp kinh phí. Tham gia hội đồng xét duyệt quy hoạch phát triển của Thành phố, luận chứng kinh tế kỹ thuật của các công trình mà Thành phố đầu tư;

2/ Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt các dự án sản xuất thử – thử nghiệm, hoàn thiện các dự án để ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống của Thành phố;

3/ Xây dựng chương trình phát triển khoa học công nghệ và BVMT phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố;

4/ Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ, tham gia giám định nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư trong Thành phố;

5/ Về Bảo vệ môi trường:

-  Trên cơ sở kế hoạch Quốc gia về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng kế hoạch BVMT trình UBND Thành phố; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sau khi kế hoạch được duyệt.

-  Theo phân cấp của Chính phủ và của Bộ KHCN&MT, tổ chức thẩm định việc BVMT; đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư, các quy hoạch phát triển kinh tế - xã  hội trên địa bàn Thành phố.

6/ Về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TCĐLCL):

-  Xây dựng, trình UBND Thành phố phương hướng, chủ trương, kế hoạch hoạt động về TCĐLCL sản phẩm và hàng hoá.

-  Phổ biến, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng Việt nam, hướng dẫn các cơ sở xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, ban hành các tiêu chuẩn vùng.

-  Giữ chuẩn đo lường cao nhất của địa phương.

7/ Về Sở hữu công nghiệp (SHCN):

Theo dõi tình hình thi hành các văn bản pháp quy về SHCN, phối hợp với các cơ quan bảo vệ luật pháp trong việc bảo vệ các quyền SHCN trong Thành phố; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thuộc Thành phố đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và SHCN trên địa bàn.

8/ Về Quản lý các nguồn lực KHCN&MT:

-  Kiến nghị các chính sách, biện pháp sử dụng hợp lý, các quy hoạch đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ của Thành phố, của trung ương và của các thành phố khác vào hoạt động của Hội đồng khoa học, các tổ chuyên đề, vào việc xây dựng các luận cứ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, KHCN&MT của Thành phố.

-  Xây dựng, trình UBND thành phố dự toán ngân sách dành cho hoạt động KHCN&MT, các biện pháp thu hút tài trợ của các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, cá nhân cho hoạt động KHCN&MT. Xây dựng quỹ tập trung phát triển KH&CN.

9/ Thanh tra, kiểm tra Nhà nước đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc chấp hành chính sách, luật pháp về KHCN&BVMT;

10/ Xét và cấp giấy đăng ký cho các tổ chức nghiên cứu, triển khai hoạt động KH&CN thuộc mọi thành phần kinh tế trong Thành phố theo Thông tư Liên bộ Bộ KHCN&MT và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ số  195/LB ngày 13/11/1992 và kiểm tra việc thực hiện;

11/ Quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn;

12/ Sở KHCN&MT là cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Thủ đô;

13/ Nghiên cứu, kiến nghị, trình Chủ tịch UBND Thành phố và Nhà nước cụ thể hoá các chính sách về KHCN&MT cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện của Thành phố.

Cơ cấu tổ chức:

-  Văn phòng

-  Thanh tra

-  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội

-  Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ

-  Phòng Quản lý Môi trường

-  Phòng Sở hữu công nghiệp

-  Phòng Thông tin Tư liệu. (Năm 1995 sáp nhập Phòng Thông tin Tư liệu với Phòng Sở hữu công nghiệp thành Phòng Thông tin - Sở hữu công nghiệp)

-  Phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản (kết thúc nhiệm vụ tháng 12/1996)

-  Phòng Công nghệ thông tin (từ tháng 10/1998)

-  Trung tâm Điều tra cơ bản

-  Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ, hoạt động đến tháng 5/2002, thành lập Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và Môi trường (trên cơ sở sát nhập Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ với BQL Dự án Trung tâm Quan trắc, Phân tích môi trường)

-  Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Thực phẩm Vi sinh (từ tháng 5/1999)

-  Ban Quản lý các dự án Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (từ 5/2002)

-  Quỹ Môi trường

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển và PGS.TS Lê Trần Lâm lần lượt được giao nhiệm vụ Giám đốc Sở từ 5/1994 – 01/ 2000 và từ 01/ 2000 đến 11/2003

KS. Bùi Tâm Trung (thời gian 1994 – 1995), GS.TS Vũ Hoan (thời gian 1994 – 1997), cố KS. Lê Thiên Kha (thời gian 1994 – 1995), TS. Bùi Văn Thiều (thời gian 1996 – 1999), PGS. TS. Phạm Hồng (thời gian từ 1996-2003), TS. Nguyễn Mạnh Dũng (thời gian từ 2000-2003), TS. Lê Xuân Rao (thời gian từ 9/2003-11/2003), được giao nhiệm vụ Phó giám đốc Sở trong các giai đoạn khác nhau.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Nội vụ, ngày 10/10/2003 UBND Thành phố ban hành Quyết định số  126/2003/QĐ-UB đổi tên Sở KHCN&MT thành Sở Khoa học và Công nghệ.

(Nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường đã được Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao sang Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất kể từ 01/12/2003)

1. Vị trí và Chức năng:

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm; sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả văn học, nghệ thuật và nhãn hiệu hàng hoá); an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;
Sở Khoa học và Công nghệ chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ chung:

      2.1.1. Nghiên cứu, cụ thể hoá các cơ chế chính sách và pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ phù hợp với yêu cầu và đặc thù của Thành phố trình  Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt;

      2.1.2. Xây dựng và trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và kế hoạch hàng năm và 5 năm về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; quản lý và sử dụng hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân  phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;

      2.1.3. Trình UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, quyết định hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống;

      2.1.4. Phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình Chủ tịch UBND thành phố dự toán ngân sách hàng năm cho các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

      2.1.5. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ sau khi được UBND thành phố phê duyệt; theo dõi, kiểm tra, tổ chức đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ trên; thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

      2.1.6. Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng về khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố. Lập kế hoạch hàng năm và 5 năm đầu tư cơ sở hạ tầng cho khoa học công nghệ trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Phối hợp với các sở, ban, ngành của Thành phố xây dựng trình UBND thành phố chính sách, cơ chế quản lý và sử dụng hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ của Thành phố bao gồm: Khuyến khích, thu hút nhân lực khoa học và công nghệ; đào tạo bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ khoa học công nghệ; tổ chức hoạt động của các phòng thí nghiệm theo chức năng của Sở; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho hoạt động khoa học và công nghệ; thông tin tư liệu khoa học và công nghệ;

      2.1.7. Giúp Chủ tịch UBND thành phố quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực  khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

2.2. Quản lý khoa học:

      2.2.1. Xây dựng và trình UBND thành phố các biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển thị trường khoa học công nghệ;

      2.2.2. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố đề xuất các nhiệm vụ khoa học  cấp thành phố, cấp nhà nước có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt;

      2.2.3. Trình UBND thành phố phê duyệt kết quả tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học. Theo dõi, kiểm tra thực hiện, tổ chức đánh giá nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu;

      2.2.4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký và kiểm tra hoạt động khoa học công nghệ các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố theo phân cấp và quy định của Nhà nước;

      2.2.5. Hướng dẫn xây dựng, lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm và lâu dài cho cán bộ khoa học của Thành phố;

      2.2.6. Thừa uỷ quyền của  UBND thành phố thành lập các hội đồng tư vấn theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, thực hiện nhiệm vụ Cơ quan  Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật Thủ đô.

2.3. Quản lý công nghệ:

      2.3.1 Quản lý các hoạt động đánh giá thẩm định, giám định, tư vấn, hướng dẫn chuyển giao công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;
2.3.2. Thẩm định, giám định về công nghệ  đối với các dự án đầu tư trong  Thành phố theo phân cấp;

      2.3.3. Theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn việc đánh giá trình độ công nghệ trong các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố; tổ chức đánh giá trình độ công nghệ của Thành phố;

      2.3.4. Tư vấn, thực hiện chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của Thành phố; tham mưu xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức quản lý hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống;

      2.3.5. Xây dựng, tổ chức hoạt động của các phòng thí nghiệm theo chức năng của Sở; Triển khai chế thử hoàn thiện kết quả một số đề tài nghiên cứu khoa học để áp dụng vào ứng dụng thực tiễn.

2.4. Quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

      2.4.1. Hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn Việt nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế và các các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo yêu cầu quản lý của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;

      2.4.2. Giữ chuẩn đo lường cao nhất của Thành phố. Tổ chức và quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường đáp ứng yêu cầu của Thành phố. Thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường trong các  lĩnh vực và phạm vi được công nhận;

      2.4.3. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn hoạt động chứng nhận, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

      2.4.4. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành phố.

2.5. Quản lý sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật và nhãn hiệu hàng hoá):

      2.5.1. Tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.

      2.5.2. Tổ chức xây dựng hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố;
      2.5.3. Hướng dẫn nghiệp vụ đối với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố thực hiện sáng kiến và sở hữu trí tuệ;

      2.5.4. Tổ chức xác lập và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; tiến hành giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ theo phân cấp và quy định của Nhà nước;

      2.5.5. Quản lý các hoạt động giám định, tư vấn, kinh doanh liên quan đến sở hữu trí tuệ.

2.6. Quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân:

      2.6.1. Tổ chức thẩm định an toàn bức xạ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X dùng trong y tế;

      2.6.2. Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức khai báo, thống kê; báo cáo định kỳ các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ và các hoạt động bức xạ trên địa bàn thành phố;

      2.6.3 Xây dựng kế hoạch phòng, chống, khắc phục sự cố bức xạ và hạt nhân  trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ và hạt nhân xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố bức xạ và hạt nhân.

2.7. Quản lý thông tin khoa học và công nghệ:

      2.7.1. Nghiên cứu nhu cầu thông tin, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, tư liệu thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ để phục vụ công tác quản lý khoa học công nghệ của Thành phố;

      2.7.2. Tổ chức thông tin tuyên truyền, triển lãm, giáo dục phổ biến văn bản pháp quy, kiến thức và các thành tựu về khoa học công nghệ. Biên tập, xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ của Hà Nội.

2.8. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

      Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật.

2.9. Quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan Sở:

      2.9.1. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức; tài chính, tài sản của sở, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở theo sự phân công, phân cấp của UBND thành phố và quy định của Nhà nước;

      2.9.2. Thực hiện báo cáo định kì 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình quản lý, hoạt động khoa học công nghệ với Chủ tịch UBND thành phố và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

      2.9.3. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

      2.9.4 Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại các phòng, đơn vị thuộc Sở;

      2.9.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố.
3. Tổ chức bộ máy:

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội  có: Giám đốc và một số Phó giám đốc.

3.1. Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở gồm:

      3.1.1. Văn phòng Sở

      3.1.2. Thanh tra Sở

      3.1.3. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

      3.1.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

      3.1.5. Phòng Quản lý Khoa học

      3.1.6. Phòng Quản lý Công nghệ
      3.1.7. Phòng Sở hữu trí tuệ

      3.1.8. Phòng Quản lý Nguồn lực - An toàn bức xạ và hạt nhân
3.2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

      3.2.1. Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học - công nghệ

      3.2.2. Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm thực phẩm vi sinh

      3.2.3. Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và Phân tích

      3.2.4. Ban quản lý các dự án từ nguồn vốn ngân sách

      Tháng 11 năm 2003, UBND Thành phố đã bổ nhiệm PGS.TS. Lê Trần Lâm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở KH&CN.

  PGS.TS. Phạm Hồng, TS. Nguyễn mạnh Dũng và TS. Lê Xuân Rao đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở KH&CN.

       Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở KHCN&MT Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1986), Huân chương


CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường của Hà Nội, UBND Thành phố đã thành lập các tổ chức nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ và môi trường, trực thuộc UBND Thành phố, phù hợp với từng thời kỳ cụ thể

Tháng 3/1962, Thành uỷ có Nghị quyết thành lập Ban Kỹ thuật Thành uỷ và ngày  5/4/1962, Thành uỷ Hà Nội có Nghị quyết số  505/NQ-ĐBHN cử đồng chí Vũ Đại, Uỷ viên thường vụ, Phó chủ tịch UBHC Thành phố làm Trưởng ban. Đồng chí Nguyễn Hiếu làm uỷ viên thường trực.

Trên cơ sở Nghị quyết của Thành uỷ, năm 1963, UBHC Thành phố đã thành lập Ban Khoa học kỹ thuật Hà Nội và cử ông Vũ Đại, UVTV Thành uỷ, Phó chủ tịch UBHC Thành phố làm trưởng Ban

Ngày 14/11/1963, UBHC thành phố Hà Nội có Quyết định số 4322/QĐ/TCDC cử các ông Võ Thái Hoà, Phó giám đốc Sở Công nghiệp và ông Dương Văn Thiều, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp làm Phó trưởng Ban thường trực.

Năm 1970 do chiến tranh, hoạt động của Ban Khoa học Kỹ thuật gặp khó khăn. Theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBHC Thành phố đã giải thể Ban Khoa học Kỹ thuật Thành phố.

Sau khi đất nước thống nhất, trước đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác khoa học và kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, ngày 17/4/1978 UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1394/QĐ-TC thành lập Ban Khoa học và Kỹ thuật (KHKT) Thành phố. Kể từ đó đến nay, hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường Thủ đô đã qua 25 năm xây dựng và trưởng thành.
Chức năng, nhiệm vụ chính của Ban KHKT Thành phố: Tham mưu và giúp UBND Thành phố thống nhất quản lý mọi mặt công tác khoa học kỹ thuật của địa phương theo đúng đường lối, chính sách, chế độ, thể lệ về khoa học kỹ thuật của Đảng và Nhà nước, nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống ở địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng của Thành phố xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học kỹ thuật cuả địa phương; kiện toàn các tổ chức quản lý khoa học kỹ thuật các ngành, các cấp cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật của địa phương.

Cơ cấu tổ chức gồm:

-  Văn phòng

-  Phòng Đo lường

-  Phòng Tiêu chuẩn, Kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá

-  Phòng Tổng hợp và Kế hoạch

-  Phòng Thông tin sáng kiến

Ông Vũ Anh Tuấn, uỷ viên thường vụ Thành uỷ được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Trưởng Ban KHKT Thành phố.

KS  Dương Văn Thiều, ông Trần Ngật và PTS Nguyễn Mạnh Khuê được cử làm Phó trưởng Ban KHKT Thành phố.

Năm 1982, theo đề nghị của UBND Thành phố, PTS. Nguyễn Mạnh Khuê, uỷ viên UBND Thành phố được Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước bổ nhiệm làm Trưởng Ban KHKT Thành phố thay ông Vũ Anh Tuấn.

Thực hiện Nghị quyết số 51/HĐBT, ngày 27/5/1983 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) và hướng dẫn của Uỷ ban KHKT Nhà nước, ngày 26/8/1983, UBND Thành phố ban hành Quyết định số  2928/QĐ/TC-UB đổi tên Ban Khoa học kỹ thuật Thành phố thành Uỷ Ban Khoa học và Kỹ thuật Thành phố.

Chức năng, nhiệm vụ chính: Giữ nguyên các chức năng, nhiệm vụ của Ban Khoa học và Kỹ thuật Thành phố.

Cơ cấu tổ chức gồm:

-  Văn phòng

-  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

-  Phòng Tổng hợp và Kế hoạch

-  Phòng Thông tin sáng kiến

-  Trung tâm Điều tra cơ bản

-  Trung tâm Thực nghiệm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật Hà nội, sau đổi tên thành Trung tâm Thực nghiệm và chuyển giao công nghệ.

PTS. Nguyễn Mạnh Khuê được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Uỷ ban KHKT Thành phố.

Cố KS. Lê Thiên Kha, PTS. Nguyễn Đức Khiển, PTS. Vũ Hoan được giao nhiệm vụ Phó chủ nhiệm Uỷ ban KHKT Thành phố.

Năm 1991, PTS Nguyễn Đức Khiển được giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Uỷ ban KHKT Thành phố thay PTS. Nguyễn Mạnh Khuê, uỷ viên thường vụ Thành uỷ, chuyển sang chuyên trách công tác Đảng tại Thành uỷ Hà Nội.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường, ngày 25/5/1987, UBND Thành phố ra quyết định số 2210/QĐ-UB thành lập Uỷ ban Môi trường (UBMT) Thủ đô.

Chức năng, nhiệm vụ chính: Là cơ quan nghiên cứu và quản lý nhà nước về môi trường; đầu mối tập hợp các ngành, các cơ quan, các tổ chức đoàn thể, các nhà khoa học và quản lý tham gia, phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chương trình, kế hoạch và biện pháp bảo vệ môi trường ở thủ đô Hà Nội.

PTS. Trương Tùng, và PTS. Lê Sinh Tặng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố  lần lượt kiêm nhiệm vụ Chủ nhiệm UBMT Thủ đô các giai đoạn 1987 – 1990 và 1990 – 1994.

KS. Bùi Tâm Trung được giao nhiệm vụ Phó chủ nhiệm thường trực.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 5/5/1994 UBND Thành phố ban hành Quyết định số  764/QĐ-UB, hợp nhất UBMT Thủ đô và Uỷ ban KHKT Hà nội để thành lập Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN&MT) Hà Nội.

Chức năng: Là cơ quan tham mưu và chuyên môn của UBND Thành phố, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực KHCN&MT trên địa bàn Thành phố Hà nội.

Nhiệm vụ chính:

1/ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tổng hợp trình UBND Thành phố quyết định. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đối với các chương trình, dự án do ngân sách Nhà nước và Thành phố cấp kinh phí. Tham gia hội đồng xét duyệt quy hoạch phát triển của Thành phố, luận chứng kinh tế kỹ thuật của các công trình mà Thành phố đầu tư;

2/ Xây dựng trình UBND Thành phố phê duyệt các dự án sản xuất thử – thử nghiệm, hoàn thiện các dự án để ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống của Thành phố;

3/ Xây dựng chương trình phát triển khoa học công nghệ và BVMT phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố;

4/ Quản lý các hoạt động chuyển giao công nghệ, tham gia giám định nhà nước về công nghệ đối với các dự án đầu tư trong Thành phố;

5/ Về Bảo vệ môi trường:

-  Trên cơ sở kế hoạch Quốc gia về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng kế hoạch BVMT trình UBND Thành phố; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sau khi kế hoạch được duyệt.

-  Theo phân cấp của Chính phủ và của Bộ KHCN&MT, tổ chức thẩm định việc BVMT; đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư, các quy hoạch phát triển kinh tế - xã  hội trên địa bàn Thành phố.

6/ Về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (TCĐLCL):

-  Xây dựng, trình UBND Thành phố phương hướng, chủ trương, kế hoạch hoạt động về TCĐLCL sản phẩm và hàng hoá.

-  Phổ biến, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng Việt nam, hướng dẫn các cơ sở xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, ban hành các tiêu chuẩn vùng.

-  Giữ chuẩn đo lường cao nhất của địa phương.

7/ Về Sở hữu công nghiệp (SHCN):

Theo dõi tình hình thi hành các văn bản pháp quy về SHCN, phối hợp với các cơ quan bảo vệ luật pháp trong việc bảo vệ các quyền SHCN trong Thành phố; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thuộc Thành phố đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và SHCN trên địa bàn.

8/ Về Quản lý các nguồn lực KHCN&MT:

-  Kiến nghị các chính sách, biện pháp sử dụng hợp lý, các quy hoạch đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ của Thành phố, của trung ương và của các thành phố khác vào hoạt động của Hội đồng khoa học, các tổ chuyên đề, vào việc xây dựng các luận cứ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, KHCN&MT của Thành phố.

-  Xây dựng, trình UBND thành phố dự toán ngân sách dành cho hoạt động KHCN&MT, các biện pháp thu hút tài trợ của các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội, cá nhân cho hoạt động KHCN&MT. Xây dựng quỹ tập trung phát triển KH&CN.

9/ Thanh tra, kiểm tra Nhà nước đối với các tổ chức kinh tế và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc chấp hành chính sách, luật pháp về KHCN&BVMT;

10/ Xét và cấp giấy đăng ký cho các tổ chức nghiên cứu, triển khai hoạt động KH&CN thuộc mọi thành phần kinh tế trong Thành phố theo Thông tư Liên bộ Bộ KHCN&MT và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ số  195/LB ngày 13/11/1992 và kiểm tra việc thực hiện;

11/ Quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn;

12/ Sở KHCN&MT là cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Thủ đô;

13/ Nghiên cứu, kiến nghị, trình Chủ tịch UBND Thành phố và Nhà nước cụ thể hoá các chính sách về KHCN&MT cho phù hợp với đặc điểm và điều kiện của Thành phố.

Cơ cấu tổ chức:

-  Văn phòng

-  Thanh tra

-  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội

-  Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ

-  Phòng Quản lý Môi trường

-  Phòng Sở hữu công nghiệp

-  Phòng Thông tin Tư liệu. (Năm 1995 sáp nhập Phòng Thông tin Tư liệu với Phòng Sở hữu công nghiệp thành Phòng Thông tin - Sở hữu công nghiệp)

-  Phòng Quản lý Tài nguyên khoáng sản (kết thúc nhiệm vụ tháng 12/1996)

-  Phòng Công nghệ thông tin (từ tháng 10/1998)

-  Trung tâm Điều tra cơ bản

-  Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ, hoạt động đến tháng 5/2002, hành lập Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và Môi trường (trên cơ sở sát nhập Trung tâm Thực nghiệm và Chuyển giao công nghệ với BQL Dự án Trung tâm Quan trắc, Phân tích môi trường)

-  Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Thực phẩm Vi sinh (từ tháng 5/1999)

-  Ban Quản lý các dự án Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (từ 5/2002)
-  Quỹ Môi trường

PGS.TS Nguyễn Đức Khiển và PGS.TS Lê Trần Lâm lần lượt được giao nhiệm vụ Giám đốc Sở từ 5/1994 – 01/ 2000 và từ 01/ 2000 đến 11/2003

KS. Bùi Tâm Trung (thời gian 1994 – 1995), GS.TS Vũ Hoan (thời gian 1994 – 1997), cố KS. Lê Thiên Kha (thời gian 1994 – 1995), TS. Bùi Văn Thiều (thời gian 1996 – 1999), PGS. TS. Phạm Hồng (thời gian từ 1996-2003), TS. Nguyễn Mạnh Dũng (thời gian từ 2000-2003), TS. Lê Xuân Rao (thời gian từ 9/2003-11/2003), được giao nhiệm vụ Phó giám đốc Sở trong các giai đoạn khác nhau.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Nội vụ, ngày 10/10/2003 UBND Thành phố ban hành Quyết định số  126/2003/QĐ-UB đổi tên Sở KHCN&MT thành Sở Khoa học và Công nghệ.(Nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường đã được Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao sang Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất kể từ 01/12/2003)

1. Vị trí và Chức năng:

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm; sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả văn học, nghệ thuật và nhãn hiệu hàng hoá); an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;
Sở Khoa học và Công nghệ chịu sự quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ chung:

      2.1.1. Nghiên cứu, cụ thể hoá các cơ chế chính sách và pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ phù hợp với yêu cầu và đặc thù của Thành phố trình  Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt;

      2.1.2. Xây dựng và trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và kế hoạch hàng năm và 5 năm về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; quản lý và sử dụng hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hoá, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân  phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố;

      2.1.3. Trình UBND thành phố ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ứng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố, quyết định hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống;

      2.1.4. Phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và trình Chủ tịch UBND thành phố dự toán ngân sách hàng năm cho các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

      2.1.5. Tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ sau khi được UBND thành phố phê duyệt; theo dõi, kiểm tra, tổ chức đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, nhiệm vụ trên; thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

     2.1.6. Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng về khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố. Lập kế hoạch hàng năm và 5 năm đầu tư cơ sở hạ tầng cho khoa học công nghệ trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Phối hợp với các sở, ban, ngành của Thành phố xây dựng trình UBND thành phố chính sách, cơ chế quản lý và sử dụng hiệu quả tiềm lực khoa học và công nghệ của Thành phố bao gồm: Khuyến khích, thu hút nhân lực khoa học và công nghệ; đào tạo bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ khoa học công nghệ; tổ chức hoạt động của các phòng thí nghiệm theo chức năng của Sở; đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho hoạt động khoa học và công nghệ; thông tin tư liệu khoa học và công nghệ;

      2.1.7. Giúp Chủ tịch UBND thành phố quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực  khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

2.2. Quản lý khoa học:

      2.2.1. Xây dựng và trình UBND thành phố các biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, phát triển thị trường khoa học công nghệ;

      2.2.2. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận, huyện, các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố đề xuất các nhiệm vụ khoa học  cấp thành phố, cấp nhà nước có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt;

      2.2.3. Trình UBND thành phố phê duyệt kết quả tuyển chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học. Theo dõi, kiểm tra thực hiện, tổ chức đánh giá nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu;

      2.2.4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký và kiểm tra hoạt động khoa học công nghệ các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố theo phân cấp và quy định của Nhà nước;

      2.2.5. Hướng dẫn xây dựng, lập quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm và lâu dài cho cán bộ khoa học của Thành phố;

      2.2.6. Thừa uỷ quyền của  UBND thành phố thành lập các hội đồng tư vấn theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, thực hiện nhiệm vụ Cơ quan  Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật Thủ đô.

.3. Quản lý công nghệ:

      2.3.1 Quản lý các hoạt động đánh giá thẩm định, giám định, tư vấn, hướng dẫn chuyển giao công nghệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

2.3.2. Thẩm định, giám định về công nghệ  đối với các dự án đầu tư trong  Thành phố theo phân cấp;

      2.3.3. Theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn việc đánh giá trình độ c++ông nghệ trong các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố; tổ chức đánh giá trình độ công nghệ của Thành phố;

      2.3.4. Tư vấn, thực hiện chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của Thành phố; tham mưu xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức quản lý hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống;

      2.3.5. Xây dựng, tổ chức hoạt động của các phòng thí nghiệm theo chức năng của Sở; Triển khai chế thử hoàn thiện kết quả một số đề tài nghiên cứu khoa học để áp dụng vào ứng dụng thực tiễn.

2.4. Quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

      2.4.1. Hướng dẫn việc áp dụng tiêu chuẩn Việt nam, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế và các các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng theo yêu cầu quản lý của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở;

      2.4.2. Giữ chuẩn đo lường cao nhất của Thành phố. Tổ chức và quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường đáp ứng yêu cầu của Thành phố. Thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường trong các  lĩnh vực và phạm vi được công nhận;

      2.4.3. Tổ chức, quản lý, hướng dẫn hoạt động chứng nhận, công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

      2.4.4. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn thành phố.

2.5. Quản lý sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả về văn học, nghệ thuật và nhãn hiệu hàng hoá):

      2.5.1. Tổ chức thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.

      2.5.2. Tổ chức xây dựng hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố;

      2.5.3. Hướng dẫn nghiệp vụ đối với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố thực hiện sáng kiến và sở hữu trí tuệ;

      2.5.4. Tổ chức xác lập và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật; tiến hành giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ theo phân cấp và quy định của Nhà nước;

      2.5.5. Quản lý các hoạt động giám định, tư vấn, kinh doanh liên quan đến sở hữu trí tuệ.

2.6. Quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân:

      2.6.1. Tổ chức thẩm định an toàn bức xạ và cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tia X dùng trong y tế;

      2.6.2. Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức khai báo, thống kê; báo cáo định kỳ các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ và các hoạt động bức xạ trên địa bàn thành phố;

      2.6.3 Xây dựng kế hoạch phòng, chống, khắc phục sự cố bức xạ và hạt nhân  trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn các cơ sở bức xạ và hạt nhân xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống, khắc phục hậu quả sự cố bức xạ và hạt nhân.

2.7. Quản lý thông tin khoa học và công nghệ:


      2.7.1. Nghiên cứu nhu cầu thông tin, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, tư liệu thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ để phục vụ công tác quản lý khoa học công nghệ của Thành phố;

      2.7.2. Tổ chức thông tin tuyên truyền, triển lãm, giáo dục phổ biến văn bản pháp quy, kiến thức và các thành tựu về khoa học công nghệ. Biên tập, xuất bản các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ của Hà Nội.

2.8. Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

      Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật.

2.9. Quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan Sở:

      2.9.1. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức; tài chính, tài sản của sở, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở theo sự phân công, phân cấp của UBND thành phố và quy định của Nhà nước;

      2.9.2. Thực hiện báo cáo định kì 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình quản lý, hoạt động khoa học công nghệ với Chủ tịch UBND thành phố và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

      2.9.3. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;

      2.9.4 Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại các phòng, đơn vị thuộc Sở;

      2.9.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND thành phố.

3. Tổ chức bộ máy:

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội  có: Giám đốc và một số Phó giám đốc.

3.1. Các tổ chức giúp việc Giám đốc Sở gồm:

      3.1.1. Văn phòng Sở

      3.1.2. Thanh tra Sở

      3.1.3. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

      3.1.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

      3.1.5. Phòng Quản lý Khoa học

      3.1.6. Phòng Quản lý Công nghệ

      3.1.7. Phòng Sở hữu trí tuệ

      3.1.8. Phòng Quản lý Nguồn lực - An toàn bức xạ và hạt nhân

3.2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

      3.2.1. Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học - công nghệ

      3.2.2. Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm thực phẩm vi sinh

      3.2.3. Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao công nghệ và Phân tích

      3.2.4. Ban quản lý các dự án từ nguồn vốn ngân sách

     Tháng 11 năm 2003, UBND Thành phố đã bổ nhiệm PGS.TS. Lê Trần Lâm đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở KH&CN.

      PGS.TS. Phạm Hồng, TS. Nguyễn mạnh Dũng và TS. Lê Xuân Rao đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở KH&CN.

Tháng 8 năm 2008, Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 05 năm 2008 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan; UBND Thành phố ban hành Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 02/08/2008 về việc thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tây với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (cũ).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội được quy định tại Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 29/09/2008 như sau:

1. Vị trí và Chức năng:

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Hà Nội; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Trình UBND thành phố Hà Nội:

a.1) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước và phân cấp quản lý trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;

a.2) Các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường công nghệ, sử dụng hiệu quả tiềm lực và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ;

a.3) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trực thuộc;

Quyết định thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của địa phương;

a.4) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, phó các tổ chức thuộc Sở, quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương thuộc UBND cấp quận, huyện;

a.5) Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương trên cơ sở tổng hợp dự toán của các Sở, Ban, ngành, UBND cấp quận, huyện và các cơ quan lien quan;

b) Trình Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội:

b.1) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật; thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ của cấp thành phố theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b.2) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

c) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ; hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND cấp quận, huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ;

d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

đ) Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội;

e) Về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ:

e.1) Tổ chức tuyển chọn, xét chọn, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và các hoạt động khác, quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm của thành phố Hà Nội; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

e.2) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, việc thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ươm tạo côn gnghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và các hoạt động khác áp dụng vào sản xuất, kinh doanh;

e.3) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ và đánh giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ; thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và thẩm định nội dung khoa học và công nghệ các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo thẩm quyền;
e.4) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ; chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

e.5) Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ của địa phương;

e.6) Tổ chức thực hiện công tác thông tin, truyền thông, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ và phát triển thị trường công nghệ; hướng dẫn hoạt động cho các tổ chức dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, các trung tâm giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về nhân lực và thành tựu khoa học và công nghệ, đầu tư phát triển các mạng thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến kết nối với Trung ương và các địa phương;

e.7) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện cơ cấu vốn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ được phân bổ;

e.8) Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và các cơ quan lien quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

e.9) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của UBND thành phố Hà Nội;

g) Về sở hữu trí tuệ:

g.1) Tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và các hoạt động khác trên địa bàn thành phố; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân địa phương;

g.2) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

g.3) Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

g.4) Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội;

h) Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

h.1) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

h.2) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

h.3) Tổ chức quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

h.4) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên địa bàn;

h.5) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo luơnừg, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn;

h.6) Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đo lưonừg trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận;

h.7) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để c ác tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo;

h.8) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn;

h.9) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hoá, chất lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên địa bàn, hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu theo phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

i) Về ng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân:

i.1) Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:

-  Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế

-  kỹ thuật trên địa bàn;

-  Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn;

-  Tổ chức thực h iện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ;

-  Tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trên địa bàn theo phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

i.2) Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

-  Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội;

-  Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

-  Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn;

-  Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương;

k) Về dịch vụ công:

k.1) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;

k.2) Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

k.3) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

l) Giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

m) Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, sự phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội;

n) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ;

o) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng  phí theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền của UBND thành phố Hà Nội;

p) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố Hà Nội;

q) Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND thành phố Hà Nội;

r) Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố Hà Nội và Bộ Khoa học và Công nghệ;

s) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật..

3. Tổ chức bộ máy

a) Lãnh đạo Sở:

Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước UBND thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.

Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND thành phố quyết đinh theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành và theo quy định của pháp luật.

Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở:

b.1) Văn phòng;

b.2) Thanh tra;

b.3) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

b.4) Phòng Quản lý khoa học;

b.5) Phòng Công nghệ;

b.6) Phòng An toàn bức xạ và hạt nhân;

b.7) Phòng Sở hữu trí tuệ;

b.8) Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở;

b.9) Phòng Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và trách nhiệm người đứng đầu do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Chi cục trực thuộc Sở:

-  Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thành lập đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

d) Các đn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

d.1) Trung tâm Tin học và thông tin khoa học và công nghệ;

d.2) Trung tâm Nghiên cứu - Chuyên giao công nghệ và phân tích;

d.3) Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

d.4) Trung tâm Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm;

d.5) Ban Quản lý các dự án từ nguồn vốn ngân sách.

Chi cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ do UBND thành phố quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Sở Khoa học và Công nghệ bao gồm biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp. Biên chế hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ do UBND thành phố phân bổ hàng năm trong tổng biên chế hành chính của thành phố được Trung ương giao. Biên chế sự nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ do UBND thành phố phân bổ hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo định mức quy định.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào số lượng biên chế được giao, có  trách nhiệm bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tháng 08 năm 2008, UBND Thành phố đã bổ nhiệm TS. Lê Xuân Rao đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở KH&CN Thành phố Hà Nội;

ThS. Vũ Như Hạnh, ThS. Bùi Thế Cường và ThS. Lê Ngọc Anh đảm nhiệm chức vụ Phó giám đốc Sở KH&CN Thành phố Hà Nội.

Ngày 1 tháng 8 năm 2016 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội được quy định tại quyết định sô 27/2016/QĐ-UBND ngày 1 tháng 8 năm 2016 của UBND thành phố Hà Nội

1. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

1. Trình Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Dự thảo Quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các đề án, dự án về khoa học và công nghệ; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;

b) Các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; quyết định việc thành lập và quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Dự thảo văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực khoa học và công nghệ của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật; thành lập các Hội đng tư vn khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Dự thảo quyết định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trong phạm vi quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

d) Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về khoa học và công nghệ của địa phương; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ.

4. Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Lập kế hoạch và dự toán chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước hàng năm dành cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương trên cơ sở tng hợp dự toán của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của tỉnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật khoa học và công nghệ.

6. Về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

a) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

b) Theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

c) Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu;

d) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các Sở, ban, ngành của địa phương và các cơ quan liên quan đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

e) Thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật khoa học và công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ và tiềm lực khoa học và công nghệ:

a) Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động các trung tâm giao dịch công nghệ, sàn giao dịch công nghệ, các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại địa phương;

b) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ;

c) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; hướng dẫn việc thành lập và chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; việc thành lập và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn;

đ) Hướng dẫn, quản lý hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn, bao gồm: chuyển giao công nghệ, đánh giá, định giá, giám định công nghệ, môi giới và tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác theo quy định; thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, đề án khác của địa phương theo thẩm quyền;

e) Đề xuất các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của địa phương và tổ chức thực hiện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

g) Tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ của địa phương.

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; khai thác, công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ khác; phi hp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương.

9. Về sở hữu trí tuệ:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu công nghiệp; hướng dẫn nghiệp vụ sở hữu công nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân; quản lý chỉ dẫn địa lý, địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương;

b) Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân tiến hành các thủ tục về sở hữu công nghiệp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp;

c) Chủ trì triển khai các biện pháp để phổ biến, khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng chế, sáng kiến, sáng tạo tại địa phương; tổ chức xét, công nhận các sáng kiến do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất - kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

d) Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật và phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

10. Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn;

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công;

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn;

e) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

g) Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường đáp ứng yêu cầu của địa phương; tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận hoặc được chỉ định;

h) Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật;

i) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường đối với chuẩn đo lường, phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn, hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa;

k) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn;

l) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khu, hàng hóa lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã s, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

m) Tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

11. Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân:

a) Về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ:

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án và các biện pháp để thúc đẩy ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật trên địa bàn;

- Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ.

b) Về an toàn bức xạ và hạt nhân:

- Tổ chức thực hiện việc đăng ký về an toàn bức xạ và hạt nhân theo quy định của pháp luật hoặc phân công, phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Quản lý việc khai báo, thống kê các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải phóng xạ trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn;

- Xây dựng và tích hp với cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ và hạt nhân tại địa phương.

12. Về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ:

a) Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại địa phương;

b) Xây dựng và phát triển hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ; tham gia xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của địa phương;

c) Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích - tổng hợp và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

d) Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hp về khoa học và công nghệ;

đ) Triển khai các cuộc điều tra thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương;

e) Quản lý, xây dựng và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về các ngun thông tin khoa học và công nghệ;

g) Tổ chức các chợ công nghệ - thiết bị, các trung tâm, sàn giao dịch thông tin công nghệ trực tiếp và trên mạng Internet, triển lãm, hội chợ khoa học và công nghệ; phổ biến, xuất bản ấn phẩm và cung cấp thông tin khoa học và công nghệ;

h) Tổ chức hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ; in n, số hóa; tổ chức các sự kiện khoa học và công nghệ.

13. Về dịch vụ công:

a) Hướng dẫn các tổ chức sự nghiệp thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn;

b) Tổ chức thực hiện các quy trình, thủ tục, định mức kinh tế kỹ thuật đối với các hoạt động cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ;

c) Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

14. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập th, kinh tế tư nhân hoạt động trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

16. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc y quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố; tổ chức việc tiếp công dân và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

17. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc Sở theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành ph; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức chuyên trách quản lý khoa học và công nghệ thuộc Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện.

19. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật.

20. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

21. Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ sáu tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

22. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

 

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Khoa học và Công nghệ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ; thực hiện các chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở được quy định tại Điều 7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

2. Các đơn vị hành chính:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Quản lý khoa học;

đ) Phòng Quản lý công nghệ;

e) Phòng An toàn bức xạ và hạt nhân;

g) Phòng Quản lý sở hữu trí tuệ;

h) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

a) Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ;

b) Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

 

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được cấp có thẩm quyền giao.

 

1. Các tổ chức sau thuộc Sở sẽ được sắp xếp theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố:

a) Sáp nhập Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao công nghệ và Giám định công nghệ, Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm thành Trung tâm ng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

b) Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội được sắp xếp, kiện toàn theo đề án sắp xếp chung các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố;

c) Ban Quản lý các dự án từ nguồn vốn ngân sách được sắp xếp, kiện toàn theo Nghị định59/2015/NĐ-CP của Chính ph về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

d) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ động phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan xây dựng đề án tổ chức lại các đơn vị trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

2Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạohoặc được bổ nhiệm vào chức mới có phụ cchức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Tháng 12 năm 2016, UBND Thành phố đã bổ nhiệm TS. Lê Ngọc Anh đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở KH&CN Thành phố Hà Nội;

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở KH&CN Thành phố Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1986), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1990), Huân chương Lao động hạng Nhất (Quyết định số  882/KT/CTN, ngày 25/5/1996) và gần đây nhất Huân chương Độc lập hạng 3 (năm 2003).

video khcn