Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

Tin hoạt động của Sở

Thủ tục 2:Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (QT.02 - 05.2024)
Ngày đăng 06/06/2024 | 11:55  | Lượt xem: 87

Thủ tục 2:Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (QT.02 - 05.2024)

2.Quy trình xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn  nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (QT.02 - 05.2024)

 

1

Mục đích:

Quy trình này quy định các bước thực hiện việc xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên không thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Hà Nội theo quy định tại điểm b khoản 11 Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

2

Phạm vi:

- Áp dụng cho Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã hoặc sắp hết thời gian hoạt động, có nhu cầu gia hạn thời gian hoạt động.

- Bộ phận Một cửa thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội. Cán bộ, công chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.

 

3

 

Nội dung quy trình

3.1

Cơ sở pháp lý.

 

1. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

2. Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

3. Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

4. Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 22/02/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 27/4/2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố Hà Nội.

3.2

 

Thành phần hồ sơ

Bản chính, hoặc biểu mẫu điện tử

Bản sao, hoặc bản sao điện tử

 

1

Văn bản đề nghị xác định công nghệ

(Mẫu số 01 tại phụ lục của QĐ số29/2023/QĐ-TTg )

01

 

2

 Thuyết minh hiện trạng công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (Mẫu số 02 tại phụ lục của QĐ số 9/2023/QĐ-TTg )

01

 

3

Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư còn hiệu lực (Mẫu số 03 tại phụ lục của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg )

 

01

 

3.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

3.4

Thời gian xử lý

 

- Trong thời hạn 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

- Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo dài thêm 20 ngày.

3.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Bộ phận Một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội - Địa chỉ: Khu liên cơ số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội              

- Đăng ký trực tuyến tại Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội (địa chỉ: dichvucong.hanoi.gov.vn).

- Qua hệ thống bưu chính.              

3.6

Lệ phí

 

Không có

3.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

- Tiếp nhận hồ sơ

+ Trực tiếp

+ Qua đường bưu điện/dịch vụ bưu chính công ích.

+ Trực tuyến

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Công nghệ thực hiện Bước 2.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ theo quy định:

trả hồ sơ và thông báo rõ về các văn bản cần sửa đổi, bổ sung để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ (đối với hình thức nhận trực tiếp)

- Cán bộ, bộ phận một cửa.

- Nhà đầu tư

Giờ hành chính

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và  hẹn trả kết quả

 

 

 

B2

Nhận hồ sơ từ Bộ phận Một cửa, phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ theo quy định.

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghệ

1/2 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ; Hồ sơ theo mục 3.2

B3

Xem xét, thẩm định, xử lý hồ sơ.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, chuyên viên xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ, chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ dự thảo văn bản đề nghị nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đối với hình thức nhận qua đường bưu điện và hình thức nhận trực tuyến).

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ soạn văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp liên quan để lấy ý kiến phối hợp, trường hợp cần thiết lấy thêm ý kiến tổ chức, chuyên gia độc lập để tham vấn về chuyên môn, xác định công nghệ của dự án đầu tư.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, cơ quan được lấy ý kiến phối hợp, tổ chức, chuyên gia độc lập có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Khoa học và Công nghệ.

- Trong trường hợp dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công  nghệ, tổ chức khảo sát thực tế để xác định công nghệ của dự án đầu tư.

Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ

17 ngày làm việc

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ

B4

Tổng hợp ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan quản lý chuyên ngành cùng cấp liên quan (hoặc ý kiến của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ) để dự thảo văn bản xác định công nghệ của dự án đầu tư.

Chuyên viên

phòng Quản lý Công nghệ

03 ngày làm việc

Mẫu số 04 tại phụ lục của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg

B5

Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ và trình duyệt:

Văn bản xác định công nghệ dự án đầu tư.

Lãnh đạo Phòng Quản lý Công nghệ

01 ngày làm việc

 

B5

Trình Lãnh đạo Sở:

Phê duyệt kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác định công nghệ dự án đầu tư.

 

Lãnh đạo Sở

01 ngày làm việc

 

B5

Chuyển kết quả, trả kết quả và lưu hồ sơ:

- Phòng Quản lý Công nghệ chuyển giấy chứng nhận đến bộ phận một cửa (Chuyên viên bộ phận một cửa ký nhận vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết).

- Phòng Quản lý Công nghệ lưu hồ sơ theo quy định và cập nhật vào sổ theo dõi.

 

- Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ.

- CV

tại Bộ phận “Một cửa”

1/2 ngày làm việc

Sổ theo dõi

4

BIỂU MẪU, TÀI LIỆU

 

1. Văn bản đề nghị xác định công nghệ theo Mẫu số 01 tại phụ lục của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg.

2. Thuyết minh hiện trạng công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư theo Mẫu số 02 tại phụ lục của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg.

3. Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư còn hiệu lực theo Mẫu số 03 tại phụ lục của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg .

4. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

5. Giấy tiếp nhận hồ sơ và  hẹn trả kết quả.

6. Thông báo về việc bổ sung hồ sơ.

7. Văn bản xác định công nghệ dự án đầu tư theo Mẫu số 04 tại phụ lục của Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg.

8. Sổ theo dõi.

 

Biểu mẫu Thủ tục 2:Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn  nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (QT.02 - 05.2024)

tin tức mới nhất
thống kê truy cập

Đang online: 251
Lượt truy cập trong tuần: 4277
Lượt truy cập trong tháng: 20317
Lượt truy cập trong năm: 59213
Tổng số lượt truy cập: 1141566