Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

Thanh Tra

Quy định mới về Công chức Thanh tra chuyên ngành Khoa học Công nghệ
Ngày đăng 05/07/2018 | 15:32  | Lượt xem: 21

Ngày 15/5/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư05/2018/TT-BKHCNvề sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Trần Thị Minh Hằng - Phó Chi cục trưởng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo luờng Chất lượng Hà Hội

 

Ngày 15/5/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư05/2018/TT-BKHCNvề sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Thông tư 05/2018/TT-BKHCN quy định như sau:

Công chức thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ (Công chức thanh tra) là công chức làm việc tại Chi cục được Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục trưởng) giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệvà được công nhận theo quy định tại Thông tư này.

Chi cục trưởng được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 27/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành khoa học và công nghệ.

Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành tại Chi cục có chức năng tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Chi cục.

Chi cục trưởng quyết định công nhận công chức thanh tra theo quy định tại Thông tư này. Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, công chức thanh tra phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như:Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; Nắm vững các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Có ít nhất 02 năm làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (không kể thời gian tập sự); Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

Bộ phận tham mưu về công tác thanh tra tại Chi cụctiến hành rà soát, lựa chọn công chức đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Thông tư này lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này để trình Chi cục trưởng xem xét, lựa chọn và quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền công nhận công chức thanh tra chuyên ngành.

Hồ sơ đề nghị công nhận công chức thanh tra chuyên ngành gồm: Tờ trình; Danh sách đề nghị công nhận công chức thanh tra chuyên ngành; Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu hồ sơ quản lý cán bộ, công chức có xác nhận của thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý, sử dụng công chức;Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hoặc chứng chỉ hoặc chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành;Bản sao Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức.

Công chức thanh tra phải được đào tạo, đào tạo lại hoặc bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.Kinh phí tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ giao cho Chi cục.

Hoạt động thanh tra được trang bị thiết bị và phương tiện làm việc theo quy định của pháp luật như: Máy tính xách tay; Thiết bị chụp ảnh, ghi âm, ghi hình; Các thiết bị kỹ thuật chuyên dùng; Các thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho hoạt động thanh tra, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ thanh tra do thủ trưởng bộ phận tham mưu công tác thanh tra chuyên ngành đề nghị với người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra trang bị.

Ngoài những phương tiện, thiết bị kỹ thuật nêu trên, khi cần thiết hoạt động thanh tra được trang bị bổ sung thiết bị kỹ thuật khác phục vụ công tác thanh tra theo quy định của pháp luật và các nội dung sau:Phương tiện đi lại; phương tiện thông tin, liên lạc báo cáo, trao đổi nghiệp vụ;Căn cứ nguồn kinh phí của cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, cơ quan thực hiện chức năng thanh tra được trang bị xe ô tô chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của Chi cục và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Công chức thanh tra được Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cấp thẻ để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.Mã số thẻ công chức thanh tra thuộc Chi cục là T01-HN-… (số thứ tự).

Nghiêm cấm sử dụng thẻ công chức thanh tra vào mục đích khác.

Trang phục của công chức thanh tra được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước và được cấp mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm.

Kinh phí may, sắm trang phục của công chức thanh tra do ngân sách nhà nước cấp và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan quản lý công chức thanh tra chuyên ngành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018./.