Danh sách Thủ tục Hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục 6: Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Sở hữu trí tuệ
2 Thủ tục 5: Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Sở hữu trí tuệ
3 Thủ tục 4: Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Sở hữu trí tuệ
4 Thủ tục 3: Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Sở hữu trí tuệ
5 Thủ tục 2: Thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Sở hữu trí tuệ
6 Thủ tục 1: Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý) Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Sở hữu trí tuệ