Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

hướng dẫn

Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng
Ngày đăng 03/06/2015 | 10:00  | Lượt xem: 45

Trong những năm vừa qua, Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước (dưới đây viết tắt là CQHCNN). Ngày20/6/2006, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của cácCQHCNN. Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, mô hình hệ thống quản lý chất lượng (dưới đâyviết tắt là HTQLCL) được xác định như một công cụ quan trọng hỗ trợ cho các CQHCNN trong việc chuẩn hóa các phương pháp làm việc, cải cách phương thức làm việc với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân có liên quan; xâydựng một HTQLCL công việc trong cơ quan để giảm thiểu phiền hà, nhũng nhiễu,minh bạch hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó,với chủ trương đẩy mạnh các nội dung cải cách hành chính, ngày 10/1/2007, Thủtướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên cáclĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30). Do đó, đểkết nối các nội dung của Quyết định144/2006/QĐ-TTg với nội dung, kết quả của Đề án 30, nhằm tăng cường hiệuquả của hoạt động áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động cơ quanhành chính nhà nước, thống nhất triển khai trong cả nước, đáp ứng mục tiêu của Chính phủ nhằm xây dựng một nền hành chính văn minh, hiện đại, công khai minh bạch, ngày 30/9/2009, Thủtướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổsung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

Mô hình khung HTQLCL (dưới đây viết tắt là MHK) sẽ giúp cho các CQHCNN có thể dễ dàng hơntrong việc tìm hiểu cách thức xây dựng HTQLCL tại cơ quan, qua đó giảm thiểutối đa chi phí liên quan tới hoạt động xây dựng và áp dụng HTQLCL. Dựa vào MHK đượccông bố, CQHCNN có thể hoàn toàn chủ động nghiên cứu để tự xây dựng HTQLCL thích hợp cho cơ quan.

Trên cơ sở MHK do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, căn cứ hướng dẫn của Thông tư số27/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một sốnội dung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêuchuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước, căn cứkết quả của Đề án 30 tại thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đề xuất mô hình khung HTQLCL tại thành phố Hà Nội như sau:

Mô hình khung gồm 3 phần chính:

Phần 1: Các yêu cầu chung

Phần này baogồm các tài liệu chung theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008và danh mục các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng.

Các nội dung chính trong Phần 1 gồm:

- Sổ tay chất lượng (bao gồm cả Chính sách chấtlượng, Mục tiêu chất lượng);

- Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của cácchức danh công việc;

- Mẫu 6 Quy trình bắt buộc theo yêu cầu của tiêuchuẩn:

+ Quy trình Kiểm soát tài liệu;

+ Quy trình Kiểm soát hồ sơ;

+ Quy trình Đánh giá nội bộ;

+ Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

+ Quy trình Khắc phục;

+ Quy trình Phòng ngừa;

- Danh mục các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng:

+ Quy trìnhhọp xem xét của Lãnh đạo;

+ Quy trìnhquản lý văn bản đi và văn bản đến;

+ Quy trìnhlưu trữ hồ sơ tài liệu;

+ Quy trìnhmua sắm, quản lý trang thiết bị;

+ Quy trìnhquản lý tài sản cố định;

+ Quy trìnhtổ chức hội nghị, hội thảo;

+ Quy trìnhquản lý xe ô tô;

+ Quy trìnhtuyển dụng và đào tạo cán bộ, công chức;

+ Quy trìnhkế hoạch hoá;

+ Quy trìnhxét thi đua khen thưởng;

+ Quy trìnhxây dựng văn bản quy phạm pháp luật (nếu có);

+ Quy trìnhthanh toán nội bộ.

+ Quy trìnhquản lý bộ phận một cửa và một cửa liên thông.

Phần 2: Phạm vi áp dụng HTQLCL

Các thủ tụchành chính phải xây dựng, áp dụng HTQLCL của từng đơn vị được quy định bởi kếtquả của đề án 30 theo danh mục các TTHC được ban hành kèm theo các Quyết địnhcủa UBND Thành phố.

Khi có sự sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặcbãi bỏ thủ tục hành chính, cơ quan hànhchính nhà nước có trách nhiệm cậpnhật các nội dung thay đổi của thủ tục hành chính vào hệ thống quản lý chất lượngcủa đơn vị mình để triển khai áp dụng.

Thủ trưởngcơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm xác định các hoạt động nội bộ, hoạtđộng khác của cơ quan cần xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để hỗtrợ, phục vụ cho việc thực hiện thủ tục hành chính, quá trình quản lý nội bộcủa cơ quan.  

Phần 3: Mẫu quy trình xử lý côngviệc và tài liệu hướng dẫn

Nội dungchính của Phần 3 gồm hai loại tài liệu chính:

1 - Tài liệu hướng dẫn trình bày quytrình xử lý công việc:

Tài liệu này được xây dựng với mụcđích hướng dẫn cho CQHCNN biết được những yêu cầu về hệ thống tài liệu mà tiêuchuẩn yêu cầu; cách viết một quy trình xử lý công việc và một số những lưu ýcho các cán bộ khi triển khai viết các quy trình. Trong đó, hình thức xây dựngmột quy trình xử lý công việc được nhấn mạnh để đảm bảo sự vận dụng cách thứcxây dựng hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực của CQHCNN.

2 - Mẫu quy trình xử lý công việc cụ thể cho từng loại hình CQHCNN:

Đối với mỗi một loại hình CQHCNN tạiHà Nội (50 loại hình), MHK lựa chọn một TTHC để xây dựng mẫu một quy trình xửlý công việc đối với TTHC đó với mục đích để đảm bảo các CQHCNN có những tàiliệu cụ thể về cách thức xử lý công việc tại CQHCNN.

Với kết cấu 3 phần như trên, Phần 1là phần các CQHCNN có thể chủ động nghiên cứu và xây dựng các tài liệu mangtính bắt buộc theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Phần 2 là phần các CQHCNN có thể nắmđược cách thức để xác định rõ phạm vi áp dụng HTQLCL của cơ quan, qua đó liêntục cải tiến và cập nhật sự thay đổi các TTHC, các văn bản pháp quy để hoànthiện HTQLCL của mình. Phần 3 là phần mỗi CQHCNN có thể tìm hiểu và sử dụng quytrình xử lý công việc mẫu một cách hợp lý nhất, phù hợp nhất với TTHC mà tổchức mình đang thực hiện để triển khai, áp dụng và nghiên cứu để xây dựng cácquy trình xử lý công việc đối với các TTHC khác.

Bảng dướiđây mô tả sự tương ứng giữa MHK và các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008

                                    

TT

Mô hình khung

Yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng

Ghi chú

Phần 1: Các tài liệu chung theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 và danh mục các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng. Các nội dung chính trong Phần 1 gồm:

1.  

Sổ tay Chất lượng

4; 5; 6; 7; 8

 

2.  

Chính sách Chất lượng

5.3

 

3.  

Mục tiêu chất lượng

5.4

 

4.  

Mô tả vị trí công việc (Yêu cầu năng lực, trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc)          

5.5

 

5.  

Quy trình Kiểm soát tài liệu

4.2.3

 

6.  

Quy trình Kiểm soát hồ sơ

4.2.4

 

7.  

Quy trình Đánh giá nội bộ

8.2.2

 

8.  

Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp

8.3

 

9.  

Quy trình Khắc phục

8.5

 

10.  

Quy trình Phòng ngừa

8.5

 

 

Danh mục các quy trình nội bộ cần xem xét xây dựng.

 

 

11.  

Quy trình xét thi đua khen thưởng

-

 

12.  

Quy trình kế hoạch hoá

-

 

13.  

Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo

5.6

 

14.  

Quy trình tuyển dụng và đào tạo cán bộ, công chức

6.2

 

15.  

Quy trình quản lý công văn đi - đến

4.2.3

 

16.  

Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu

4.2

 

17.  

Quy trình quản lý xe ô tô

6.3

 

18.  

Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo

7.5

 

19.  

Quy trình quản lý tài sản cố định

6.3

 

20.  

Quy trình quản lý trang thiết bị

6.3

6.4

 

21.  

Quy trình mua sắm trang thiết bị

7.4

 

22.  

Quy trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật

7.1; 7.5

 

23.  

Quy trình thanh toán nội bộ

7.5

 

24.

Quy trình quản lý bộ phận một cửa và một cửa liên thông.

7.5

 

Phần 2: Phạm vi áp dụng

(Danh mục TTHC áp dụng tại các CQHCNN theo kết quả của Đề án 30).

 

4.1

 

Phần 3: Tài liệu hướng dẫn trình bày quy trình xử lý công việc và mẫu quy trình xử lý công việc cụ thể.

 

 

25

Mẫu 50 Quy trình xử lý công việc cụ thể tương ứng với mỗi loại hình CQHCNN tại Hà Nội

7.1; 7.2; 7.5; 8.2.2; 8.2.3; 8.2.4; 8.4; 8.5

 

 Xin download các biểu mẫu theo đường link dưới đây:

Mô hình khung HTQLCL
thống kê truy cập

Đang online: 367
Lượt truy cập trong tuần: 1888
Lượt truy cập trong tháng: 9297
Lượt truy cập trong năm: 36468
Tổng số lượt truy cập: 1118821