Thủ tục hành chính

Kho tư liệu - thư viện ảnh

video

Video

Không tìm thấy video nào

THĂM DÒ Ý KIẾN

Lấy ý kiến bình chọn về nôi dung trên trang

Thông tin chỉ đạo điều hành

Nghiệm thu cấp Thành phố đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm “Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030”
Ngày đăng 13/11/2019 | 10:24  | Lượt xem: 122

gày 09/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài nghiên cứu khoa học trong điểm Thành phố Hà Nội 

Diệu Phương

 

 

Ngày 09/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả đạt được của đề tài nghiên cứu khoa học trong điểm Thành phố Hà Nội “Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.

GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Chương trình 20-Ctr/TU làm Chủ tịch Hội đồng. GS.TS Vũ Văn Hiền – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình 20-Ctr/TU làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài thuộc Chương trình 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm Thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện, đồng chí Tô Văn Động - Giám đốc Sở làm Chủ nhiệm,

Văn kiện của Đảng qua các kỳ Đại hội đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của phát triển văn hóa, xây dựng con người, đảm bảo an sinh xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như ở từng địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng này, Thành phố Hà Nội luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, đồng hành với phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng con người, đảm bảo an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng góp phần ổn định phát triển và tiến bộ xã hội, đạt được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, dù quá trình mở rộng hội nhập quốc tế mang đến nhiều cơ hội giao lưu nhưng cũng đặt ra những thách thức, tác động mạnh mẽ đến đời sống, sự phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô. Thực tiễn nêu trên đòi hỏi phải có nghiên cứu toàn diện cả về phương diện lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho việc cung cấp các luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội và đề ra những định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực này của Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030.

Vì vậy, việc triển khai nghiên cứu đề tài “Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015 - 2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030” của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc.

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu: Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, công tác đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020, đề tài đề xuất định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

 Nhóm thực hiện đề tài đã hệ thống hóa và luận giải những vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, công tác đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Đề tài cũng phân tích toàn diện thực trạng phát triển văn hóa, xây dựng con người, đảm bảo an sinh xã hội trong nhiệm kỳ Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và có những nhận xét đánh giá về thực trạng này. Những đánh giá, nhận xét, những vấn đề đặt ra là cơ sở để Thành ủy, UBND Thành phố, các Sở, ban, ngành, địa phương định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Những đề xuất về định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội từ nay đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030 là những đề xuất khả thi, thiết thực, góp phần vào việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển văn hóa, xây dựng người, đảm bảo an sinh xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Trước những cơ hội, thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XVI của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và trên cơ sở nhận thức đúng vị trí, vai trò của phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và các Sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả là đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, công tác xây dựng con người, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua đã phát triển mạnh, đồng bộ, đúng hướng. Vị thế, vai trò của văn hóa, thể thao, du lịch Thủ đô ngày càng được khẳng định. Văn hóa đã góp phần cho ổn định chính trị xã hội, góp phần ngăn chặn sự suy giảm đạo đức, lối sống trong xã hội. Nhiều phẩm chất, tiêu chí tốt đẹp của người Hà Nội được lưu giữ và phát huy; nhiều hạn chế của con người Thủ đô được khắc phục…

Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố nhận xét đề tài được thực hiện hết sức công phu, nghiêm túc và có tinh thần cầu thị cao. Đây là một đề tài rộng và rất khó thực hiện: văn hóa, con người và an sinh xã hội là ba vấn đề độc lập nhưng lại có mối quan hệ biện chứng với nhau. Xây dựng văn hóa là để phát triển con người và ngược lại. An sinh xã hội là một mục tiêu căn bản để bảo đảm cho sự phát triển. Ưu điểm nổi bật của đề tài là nguồn tư liệu rất phong phú; phương pháp tiếp cận, phương pháp nghiên cứu hợp lý, logic; kết cấu tổng thể cân đối, phù hợp… Đề tài có tính ứng dụng cao, là cơ sở cho việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa, con người, an sinh xã hội, làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ ở các lĩnh vực có liên quan.

Sau khi xem xét góp ý và yêu cầu chỉnh sửa một số nội dung, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc và đồng ý nghiệm thu cấp Thành phố.