English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ
Kế hoạch Phòng chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012

Thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012  của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012 - 2016. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn; xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Sở. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng tại các đơn vị.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.

- Nội dung Chương trình hành động phải phù hợp với chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; các chương trình hành động khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật theo các quy định của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng:

1.1. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật

- Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là trong việc hoạch định chính sách, xây dựng, thực hiện pháp luật, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tiêụ cực, tham nhũng.

- Minh bạch các thông tin về cơ chế chính sách pháp luật, các văn bản hướng dẫn thực hiện; Thực hiện các quy định cụ thể về trách nhiệm giải trình của người có chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ; đảm bảo quyền tiếp cận thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

1.2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

- Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng, ban, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quản lý. Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó đ đánh giá cán bộ, công chức trong việc để xảy ra tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị do Sở quản lý, phụ trách.

- Thực hiện nghiêm các quy đinh về đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyn, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển, kiên quyết loại bỏ tinh trạng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ không đúng chuyên môn, ngành nghề...tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý; có quy định cụ thể đ điu chuyn, thay thế và xử lý những cán bộ lãnh đạo, quản lý đ xảy ra tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức không được làm, trách nhiệm giải trình, minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nht là trong việc cưới, việc tang, mừng nhà mới, nhận chức vụ, tổ chức sinh nhật, việc nhận bằng cấp, học hàm, học vị, danh hiệu thi đua, khen thưởng….

- Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng.

1.3. Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh phí công

- Hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách; việc chi tiêu công, nhất là mua sắm và đầu tư công.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch.

1.4. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

- Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong việc mua sắm công; thu, chi ngân sách; quản lý tài sản công; công tác tổ chức, cán bộ.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch và bảo đảm sự liêm chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi tham nhũng và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

- Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đc nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra.

2. Nhiệm vụ chủ yếu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính tr

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở. Bảo đảm tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức được quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và hiểu rõ các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Rà soát, kiến nghị sửa đi, bổ sung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật theo hướng cụ thể hóa nội dung, nhiệm vụ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

- Thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư công, mua sắm công; kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách nhà nước; việc chi tiêu công, nhất là mua sắm, đầu tư công và các khoản chi thường xuyên.

- Thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiêu chuẩn, định mức, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí liên quan đến thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp;

- Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ công chức; làm cơ sở xem xét, đánh giá cán bộ, công chức khi quy hoạch, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với phòng, ban, đơn vị trong Sở có sử dụng ngân sách nhà nước, tin, tài sản của Nhà nước, kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, gây lãng phí và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu: Lập, thm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kim soát chi và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước, qua đó nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công.

- Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại các cơ quan nhà nước. Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, trước hết là các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, hội nghị, hội thảo, đi công tác.

- Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sừ dụng kinh phí nghiên cứu khoa học  phát triển công nghệ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc công khai, dân chủ trong dự toán, quyết toán tài chính, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật về quy chế công khai tài chính.

2.4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

- Thực hiện nghiêm túc “Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội” được ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-SKH&CN ngày 24/12/2012.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

2.5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động, thời gian làm việc trong khu vực nhà nước

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trong đó tập trung cải cách chế độ công chức, công vụ. Tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý công việc của Sở để nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc.

- Rà soát, sắp xếp, bố trí s dụng cán bộ, công chức, viên chức trong Sở phù hợp với năng lực chuyên môn, ngành nghề được đào tạo; tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức phát huy năng lực sở trường.

- Tăng cường thanh tra, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết82/NQ-CP ngày 06/12/2012 về chương trỡnh hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương éảng khúa XI về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương éảng khúa X về “tăng cường sự lónh đạo của đảng đối với cụng tỏc phũng, chống tham nhũng, lóng phớ” (giai đoạn 2012 - 2016) của Sở Khoa học và Cụng nghệ Hà Nội.

Định kỳ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này theo cỏc kỳ thống kờ (3 thỏng, 6 thỏng, 9 thỏng, năm) với Uỷ ban nhõn dõn Thành phố Hà Nội (qua Thanh tra thành phố và Sở Tài chớnh)  theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Sở; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch; góp phần thực hin có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lóng phớ của thành phố Hà Nội.

Các tin khác
WEB CONFERENCING
CSDL THÔNG TIN KH&CN
TT KH PHỤC VỤ NN
LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập:1729164
QUẢNG CÁO

   Copyright © 2009 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
   Giấy phép: số 217/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 25/12/2009.
   Địa chỉ: Số 5 và số 7 Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội - Điện thoại : (+84 4) 3382 4207 - Fax: (+84 4) 3382 5374 - Web site: dost.hanoi.gov.vn